Obchodní podmínky

1. Všeobecné podmínky

Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Není-li mezi účastníky (prodávajícím a kupujícím) sjednána kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající kupujícímu zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího na formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě prodávajícího. Veškeré objednávky došlé na naši e-mailovou adresu či přijaté telefonicky jsou považovány za závazné, nejsou-li stornovány ještě v den objednání. Kupující zasláním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím.

2. Předmět smlouvy – dodávky zboží

Předmětem smlouvy – dodávky zboží jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce.

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat :

* bezvadné zboží v souladu s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

* vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

* vybavené českými návody k použití, případně záručními listy, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Objednání zboží – uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění předepsaných údajů na formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky (autorizací) a to buď telefonicky, nebo písemnou formou. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

4. Dodání zboží a místo plnění

* při osobním odběru zboží je kupující povinen zboží zaplatit v pokladně prodávajícího.

* při dodání zboží poštovní nebo jinou kurýrní službou je kupující povinen zaplatit za zboží přepravci při dodání

* při platbě zboží na účet je kupující povinen zaplatit kupní cenu předem na účet prodávajícího. Zboží je odesláno kupujícímu až po připsání platby na účet prodávajícího

* místem plnění je sídlo prodávajícího

5. Cena, platby, prodejní doklady

Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změn cen v případě změny měnových kurzů, výrazného nárůstu inflace nebo při jiných, výrazných změnách u výrobců a ostatních dodavatelů.

Veškeré zboží dodávané firmou ILEJA – Lenka Piruchová zůstává jejím majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny odběratelem.

Kupující se stává vlastníkem zboží v momentě jeho zaplacení, tj. předáním příslušně peněžní částky v pokladně kupujícího nebo poštovní či kurýrní přepravě. U platby na účet ihned po převzetí zboží od České pošty či kurýrní služby.

Daňovým dokladem je při platbě v hotovosti v pokladně prodávajícího příjmový doklad – paragon. Při poštovní přepravě také paragon – přiložená k zásilce.

6. Poštovné a balné

* zboží dodáváme prostřednictvím České pošty, nebo firmy DPD

* platba za poštovné – od 60,- Kč podle velikosti a váhy zásilky, typu přepravy

Pokud objednané zboží nebude odpovídat rozměrům doporučeného dopisu, bude balíček automaticky posílán jako balík na poštu.

* platba za dobírku – od 30,- Kč

* platba bankovním převodem zdarma,

* výše uvedené ceny platí pro dodávky realizované na území České republiky

* pro zásilky na Slovensko jsou ceny poštovného odlišné, prodávající bude kupujícího informovat o jejich aktuální výši. Zásilky jsou většinou odesílány ze slovenských pošt, poštovné se pak řídí tarify platnými na Slovensku

*zboží, které je v balíku delší než 130cm, je zvýšené poštovné 100,-Kč (tj. 200,-Kč za tento balík).

*Při zasílání pytlů s krmivem nad 20kg vždy poštovné 100Kč za pytel i pokud objednávka přesahuje 4 000,-Kč.

*Při opětovném zasílání balíku, který nebyl vyzvednut, se účtuje další poštovné 100,- Kč.

* balné neúčtujeme

7. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro řádné vyřízení dodávky. V případě, že je zboží na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat přepravci do 2 pracovních dnů. Dodací lhůta může být prodloužena přiměřeně k okolnostem, které nejsou zaviněny prodávajícím.

V případě, že objednané zboží nebude na skladě, bude neprodleně prodávající kontaktovat kupujícího a bude ho informovat na uvedenou e-mailovou adresu či telefonicky o předpokládaném termínu dodání.

Stejně tak zákazníka informujeme v případě, že objednané zboží bude již například vyprodáno a nebudeme je moci dodat.

8. Dodací podmínky

Zboží je zasíláno kupujícímu po celé republice prostřednictvím České pošty. Je možné si vybrat dodávku zboží jako obyčejný balík, kde není poštou udáno, za jak dlouho by měla být zásilka dodána, nebo jako balík na poštu, či do ruky, kde by měla pošta dodat zásilku do druhého dne, zákazníka informuje formou sms zpráv.

Kupující je e-mailem informován o odeslání zásilky na jeho udanou adresu.

Kupující je povinen zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad sepsat protokol o poškození a neprodleně tuto skutečnost písemně oznámit dodavateli.

V případě dodání zboží na dobírku je přepravce oprávněn převzít dobírku a vydat potvrzení o převzetí hotovosti.

Není-li adresát při pokusu o doručení zastižen je standardní úložní doba 14 dnů u klasických balíků. U balíků na poštu, nebo do ruky je úložní doba 7 dnů. Úložní dobu lze na žádost kupujícího prodloužit za poplatek 20,- Kč. Požadavek na prodloužení úložní lhůty uvede kupující na objednávce do poznámek.

Při nevyzvednutí zásilky během úložní doby je tato vrácena zpět prodávajícímu. Na žádost kupujícího odešle prodávající zásilku opakovaně. Prodávající je oprávněn při opakovaném zaslání vyžadovat platbu poštovného předem.

Při nevyzvednutí zásilky ze strany kupujícího nezaniká právo prodávajícího na úhradu nákladů spojených s přepravou.

9. Záruční lhůta, reklamace

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu.

Společnost Jezdecké potřeby Lenka Piruchová poskytuje na veškeré zboží, s výjimkou zboží podléhající rychlé zkáze nebo jehož životnost nemůže být naplněna, záruční dobu v délce platné dle obecných zákonných předpisů 24 měsíců při prodeji pro soukromou spotřebu (§ 620 občanského zákoníku )

Záruka se vztahuje pouze na závady, které jsou jednoznačně způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se nevztahuje na zboží poškozené, nadmíru opotřebené, na vady způsobené nedodržením návodu o péči o zboží, porušením obvyklých zásad užívání zboží, zásahem vyšší moci. U jezdeckých přileb se záruka nevztahuje na mechanická poškození vzniklá důsledkem pádu.

Záruka se nevztahuje na zboží v komisi.

Zjistí-li kupující při převzetí dodávky vady na zboží, musí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu telefonicky, nebo písemně.

Reklamace musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, popis závady a návrh na vyřízení reklamace.

Vzniklou závadu je nutno reklamovat bezodkladně, tzn. co nejdříve po jejím zjištění, a to na adrese provozovny Lenka Piruchová Horní Němčí 344, 68764

Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

Všechna ujednání se řídí dle Občanského zákoníku paragraf § 53.

10. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@piruch.cz
Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, vizhttp://www.mpo.cz/dokument169867.html.
U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

11. Záruka vrácení peněz

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. umožní prodávající kupujícímu vrátit zboží do 14 dnů ode dne převzetí bez udání důvodu.

Podmínky pro vrácení kupní ceny včetně poštovného a balného:

* zboží musí být naprosto nepoužité, nepoškozené

* balení musí obsahovat veškeré původní příslušenství

* zásilku je třeba odeslat na vlastní náklady do 14 dnů od doručení zboží, za datum doručení se považuje den předání zboží přepravní firmou

* u vrácené zásilky musí být přiložena kopie prodejního dokladu

* zboží zasílejte prosím pouze běžnou balíkovou službou nebo libovolnou přepravní službou

* při zaslání na dobírku nebude tato přijata !!

* vracené zboží zasílejte prosím na adresu :ILEJA – Lenka Piruchová

Horní Němčí 344

687 64

Při vrácení zboží si můžete zvolit způsob úhrady Vašich peněz

– poštovní poukázkou

– převodem na účet

Způsob úhrady uveďte, prosím, na reklamačním lístku, při platbě na účet doplňte číslo účtu včetně směrového čísla banky

12. Garance výměny zboží

Zákazníkům firmy ILEJA – Lenka Piruchová je garantována možnost výměny zboží, vzhledem k tomu, že v případě internetového prodeje není možné si objednané zboží předem vyzkoušet. Zvláště u jezdeckých přileb je vhodně zvolená velikost a dobře padnoucí jezdecká přilba základním předpokladem pro ochranu hlavy a zvýšení pasivní bezpečnosti při jízdě na koni.

Podmínky pro výměnu zboží

-je možné požadovat výměnu za jinou velikost, model či barevné provedení

* z výměny je vyloučeno zboží poškozené, použité, zašpiněné, bez originálního obalu a prodejního dokladu

* výměnu lze požadovat do 14 dnů od převzetí zboží

* zboží k výměně zasílejte na vlastní náklady běžnou balíkovou poštou či přepravní službou

* zboží k výměně zasílejte prosím na adresu :ILEJA – Lenka Piruchová

Horní Němčí 344

687 64

* na přiloženém lístku uveďte, prosím, nově požadované zboží (velikost, model, barva)

* za výměnu zboží neúčtujeme žádné poplatky

12. Ochrana osobních údajů

Registrační údaje – při registraci v internetovém obchodě ILEJA – Lenka Piruchová jsou požadovány některé osobní údaje :jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon a adresa elektronické pošty. Tyto údaje jsou nezbytné k identifikace a autorizaci kupujícího a jsou používány k realizace Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi.

Váš souhlas – zadáním registračních údajů a používáním internetového obchodu ILEJA – Lenka Piruchová souhlasíte se shromažďováním některých osobních údajů o Vás a Vašich nákupech. S Vašimi osobními daty bude zacházeno v souladu s Prohlášením firmy ILEJA – Lenka Piruchová

Údaje o objednávkách – během doby Vašeho užívání internetového obchodu ILEJA – Lenka Piruchová shromažďujeme informace o Vašich objednávkách, které jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, k vyřízení reklamací apod. Tyto údaje jsou uloženy v naší databázi a v žádném případě je neposkytujeme třetím osobám.

Prohlášení – naše firma si váží Vaší důvěry a chrání Vaše osobní data před zneužitím. Informace o Vás shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby pro Vás. Vaše osobní data považujeme za důvěrná a nebudou ze strany naší firmy prodávána, poskytována třetí osobě ani jinak zneužita pro komerční nabídku nesouvisející s firmou ILEJA – Lenka Piruchová bez souhlasu vlastníků těchto dat.

13. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Účastníci se ve smyslu ustanovení § 262, odstavec 1 Obchodního zákoníku dohodli, že pokud není výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména ustanovením § 409 a následně.

ILEJA – Lenka Piruchová

Horní Němčí 344

687 64 Horní Němčí

Tel/fax:+420 – 572 648 838

Mobil :+ 420 – 739 014 685

e-mail: info@piruch.cz

IČO : 61408522

DIČ : CZ6753222047

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.