Reklamační řád

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu.

Společnost Jezdecké potřeby Lenka Piruchová, Horní Němčí 344, 687 64, IČO 61408522, DIČ CZ6753222047 poskytuje na veškeré zboží, s výjimkou zboží podléhající rychlé zkáze nebo jehož životnost nemůže být naplněna, záruční dobu v délce platné dle obecných zákonných předpisů 24 měsíců při prodeji pro soukromou spotřebu (§ 620 občanského zákoníku )
Záruka se vztahuje pouze na závady, které jsou jednoznačně způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se nevztahuje na zboží poškozené, nadmíru opotřebené, na vady způsobené nedodržením návodu o péči o zboží, porušením obvyklých zásad užívání zboží, zásahem vyšší moci. U jezdeckých přileb se záruka nevztahuje na mechanická poškození vzniklá důsledkem pádu.

Záruka se nevztahuje na zboží v komisi.

Zjistí-li kupující při převzetí dodávky vady na zboží, musí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu telefonicky, nebo písemně.

Reklamace musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, popis závady a návrh na vyřízení reklamace.

Kupující může uplatnit reklamaci osobně v sídle a provozovně prodávajícího na adrese Horní Němčí 344, 687 64 nebo prostřednictvím poštovního přepravce. Prosím, při reklamaci kontaktujte předem prodejce, domluvíme se na způsobu dodání vadného zboží a jeho opravě, popř. výměně.

Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny

Vzniklou závadu je nutno reklamovat bezodkladně, tzn. co nejdříve po jejím zjištění, a to na adrese provozovny Lenka Piruchová Horní Němčí 344, 68764
V písemné reklamaci uveďte důvod reklamace, popis závady zboží, přiložte kopii daňového dokladu (faktury) o koupi zboží, číslo svého bankovního účtu, na který by případně mělo být vráceno plnění (zaplacená kupní cena) v případě kladného vyřízení reklamace, kterou nelze řešit jiným zákonem přípustným způsobem. Reklamované zboží zašlete kompletní, nikoli jen jeho část, a to v obalu přiměřeném povaze zboží. Zasílané zboží dobře zabalte, aby nedošlo během dopravy k jeho poškození. Děkujeme za pochopení.

Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

Rovněž je možné vrátit zboží zakoupené na e-shopu www.piruch.cz do 14 dní bez udání důvodu, a to osobně, nebo přepravou na adresu: Lenka Piruchová, Horní Němčí 344, 687 64. Vrátit lze pouze nepoškozené a nepoužité zboží, kompletní, nikoli jen jeho část, a to v obalu přiměřeném povaze zboží na adresu, společně s kopií účtenky.

Stejný postup, jako výše uvedený, se uplatňuje při výměně zboží zakoupeného na e-shopu www.piruch.cz

Prosíme, aby společně s vráceným zbožím zákazník zasílal jméno, na které bylo zboží zakoupeno a informace o požadovaném úkonu, tj. vrácení, výměna, reklamace atd. Velmi děkujeme.

Prosím, nikdy nezasílejte zboží na dobírku, nebylo by převzaté.

Všechna ujednání se řídí dle Občanského zákoníku paragraf § 53.